Berlin Kreativ Kollektiv – Design Jungle

The Berlin Kreativ Kollektiv approached me to do Poster Illustration for their Design Jungle Pop Up event.

August 2017.